გართობა
2020 წლის პირველი ახალმთვარეობა ახლოვდება - რას მოუტანს ის ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანს

 

2020 წლის პირ­ვე­ლი ახალმთვა­რე­ო­ბა მოხ­დე­ბა 25 იან­ვარს, 23:42-ზე. რო­გორც იცით, ახალმთვა­რე­ო­ბა დგე­ბა ორი დიდი მნა­თო­ბის - მზი­სა და მთვა­რის შე­ერ­თე­ბის დროს. წლის პირ­ვე­ლი ახალმთვა­რე­ო­ბა იქ­ნე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და შე­იძ­ლე­ბა აგ­ვი­რი­ოს ყვე­ლა და­წყო­ბი­ლი გეგ­მა, სკან­და­ლუ­რიც, მო­ი­მა­ტებს ნერ­ვუ­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბა, გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა, გარ­და ამი­სა, ურა­ნი რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნე­რი­ცაა და არ მო­უნ­დე­ბა კა­ნონის, წეს­რიგს და­მორ­ჩი­ლე­ბა.

შე­იძ­ლე­ბა გარ­თულ­დეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჩვენს მე­გობ­რებ­თან, კო­ლექ­ტივ­თან (ჯგუ­ფე­ბი, ჰობი), რომ­ლებ­შიც ვართ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ი­ძა­ბოს იმ კო­ლექ­ტივ­შიც კი, სა­დაც ახალმთა­ვა­რე­ო­ბამ­დე ყვე­ლა­ფე­რი იდე­ა­ლუ­რად და ჰარ­მო­ნი­უ­ლად იყო. ანუ აქ ჩვე­ნი პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სე­ბი კონ­ფლიქ­ტში მო­დის კო­ლექ­ტი­ურ ინ­ტე­რე­სებ­თან. ამ ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე შე­იძ­ლე­ბა გა­აქ­ტი­ურ­დნენ არა­ფორ­მა­ლუ­რი ლი­დე­რე­ბიც.

მო­ე­რი­დეთ სურ­ვი­ლე­ბის ჩა­ფიქ­რე­ბას. რო­გორც წესი, ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე სურ­ვი­ლე­ბის ჩა­ფიქ­რე­ბა, მო­მავ­ლის და­გეგ­მვა კარ­გია, მაგ­რამ ამ­ჯე­რად შე­უ­სა­ბა­მო დროა ამის­თვის. 

ასტროლოგები ამბობენ, რომ ახალმთვა­რე­ო­ბის ენერ­გი­ას ვიგრძნობთ 2-3 დღე. ამი­ტომ, ამ დღე­ებ­შიც მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლე­ბი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლე­ბი უნდა ვი­ყოთ.

იმი­სათ­ვის, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ავი­ცი­ლოთ ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნო მო­მენ­ტი, სა­ჭი­როა: რჩე­ვა ვკი­თხოთ ასა­კით უფ­როსს, გა­მოც­დილ ადა­მი­ა­ნს. ვი­ყოთ მშვი­დე­ბი, მოვ­თოკთ ემო­ცი­ე­ბი. მე­ტად ვი­ყოთ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე, არ და­ვარ­ღვოთ წე­სე­ბი, არ შევ­ლა­ხოთ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის უფ­ლე­ბე­ბი. გა­და­ხე­დეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მებს, მშვი­დო­ბი­ა­ნად გა­ნი­ხი­ლეთ ისი­ნი პარტნი­ო­რებ­თან.

რას მო­უ­ტანს 25 იან­ვრის ახალმთვა­რე­ო­ბა ზო­დი­ა­ქის თი­თო­ე­ულ ნი­შანს? 

ვერ­ძი - ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რა გსურთ მო­მა­ვალ­ში, არ იგუ­ლის­ხმე­ბა კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვა, მთა­ვა­რია, რა სურს თქვენს სულს, ში­ნა­გან სამ­ყა­როს, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს მო­მა­ვალ­ში. გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს. შე­იძ­ლე­ბა შექ­მანთ ახა­ლი ინ­ტე­რეს­თა ჯგუ­ფი, ან გა­წევ­რდეთ ასეთ­ში. ინ­ტერ­ნეტპ­რო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ლე­ბის­თვის კარ­გი პე­რი­ო­დია. აგ­რეთ­ვე, გა­უ­მარ­თლებთ მათ, ვისი პრო­ფე­სი­აც ინ­ტერ­ნეტ და აიტი ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

კურო - მთვა­რის ახა­ლი თვე მო­ი­თხოვს, გა­და­ხე­დოთ ძველ საქ­მე­ებს და და­ი­სა­ხოთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მა. თქვე­ნი ბიზ­ნეს­მიზ­ნე­ბი ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ უნდა იყოს ჩა­მო­წე­რი­ლი. კარ­გი შან­სი აქვთ მას, ვი­საც სურს კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ობის მი­ღე­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გახ­დეთ სა­უ­კე­თე­სო თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

ტყუ­პები - 25 იან­ვრის ახალმთვა­რე­ო­ბა გაძ­ლევთ და­ვა­ლე­ბას, რომ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის გახ­დეთ ავ­ტო­რი­ტე­ტი თქვე­ნი კარ­გი ქმე­დე­ბით, თქვენს სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ში და­იმ­სა­ხუ­როთ ხალ­ხის პა­ტი­ვის­ცე­მა. აგ­რეთ­ვე კარ­გია, სწავ­ლის და­წყე­ბა ან გაგ­რძე­ლე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა, თქვენ­თვის სა­ჭი­რო კურ­სის გავ­ლა. გარ­და ამი­სა, ამ მთვა­რის თვე­ში მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ გსურთ სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა, ვი­ზის აღე­ბა, ემიგ­რა­ცია და ა.შ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სუ­ლი­ე­რი გან­ვით­რე­ბის­თვის.

კირჩხი­ბი - თქვენ მო­გე­თხო­ვე­ბათ, გა­ერ­კვეთ ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ში - კრე­დი­ტებ­სა და გა­და­სა­ხა­დებ­ში, მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­სა და სა­და­ზღვე­ვო სა­კი­თხებ­ში. გარ­და ამი­სა, და­ინ­ტე­რეს­დეთ საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რე­ბის ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი­თაც. სა­სურ­ვე­ლია, ამ მთვა­რის თვე­ში და­ა­ბან­დოთ ფული საქ­მი­ან სფე­რო­ში. რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ უზ­რუნ­ვე­ლად იცხოვ­როთ მუ­შა­ო­ბის გა­რე­შე. ან თუნ­დაც ყუ­ლა­ბა­ში და­ი­წყოთ ფუ­ლის მოგ­რო­ვე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი ბიზ­ნეს თე­მის­თვის. ესეც ძა­ლი­ან კარ­გი იქ­ნე­ბა.

ლომი - მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მთვა­რის თვეა, რად­გან ურ­თი­ერ­თო­ბა უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ თქვენს საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ თქვე­ნი მზე და­ძა­ბულ ას­პექ­ტშია პლა­ნე­ტა ურან­თან (ურა­ნი არის მერ­წყუ­ლის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა, სა­დაც ახალმთვა­რე­ო­ბა დგე­ბა) და ბა­ლან­სის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ძა­ლის­ხმე­ვა დაგ­ჭირ­დე­ბათ. ამი­ტომ, მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ (რამ­დე­ნა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ მო­თო­კეთ ემო­ცი­ე­ბი), რათა მშვი­დად გან­ვლოთ ეს რამ­დე­ნი­მე დღე. ეცა­დეთ, მე­ტად გა­ით­ვა­ლი­წი­ნოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის და ბიზ­ნეს პარტნი­ო­რის მო­თხოვ­ნე­ბი. ახალმთვა­რე­ო­ბი­დან ერთი კვი­რის შემ­დეგ და­ი­წყეთ ახა­ლი პარტნი­ო­რე­ბის მო­ძი­ე­ბა საქ­მე­ე­ბის­თვის და ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბიც ამ პე­რი­ოდ­ში გა­ა­ფორ­მეთ.

ქალ­წუ­ლი - მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, სხე­უ­ლის სი­ჯან­სა­ღეს. კარ­გია პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა, გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა. კოს­მე­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­კი­თხე­ბიც სარ­გე­ბელს მო­გი­ტანთ. თუმ­ცა, ქალ­წუ­ლის­თვის მა­ინც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სამ­სა­ხუ­რია. პრო­დუქ­ტი­უ­ლი მთვა­რის თვე გე­ლით. აი­მაღ­ლეთ კვა­ლი­ფი­კა­ცია, ჩა­ე­წე­რეთ კურ­სებ­ზე, რაც კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. ეცა­დეთ, რომ თქვენს გუნდში სხვებ­ზე მე­ტად იყოთ გა­მორ­ჩე­უ­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით. თუ უფ­რო­სი ხართ, ეცა­დეთ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან და სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი.

სას­წო­რი - 25 იან­ვრის ახალმთვა­რე­ო­ბა მო­ი­თხოვს თქვენ­გან, რომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა შვი­ლებ­თან, წარ­მა­ტე­ბა ელით მათ, ვინც აწყობს ბავ­შვე­ბის­თვის სი­ურპრი­ზებს, კონ­ცერ­ტებს. სა­კუთ­რი ჰობი და გა­სარ­თო­ბი მეტ სა­სი­ა­მოვ­ნო შე­დეგს მო­გი­ტანთ. და­ეს­წა­რით კონ­ცერტს, თე­ატ­რა­ლურ წარ­მოდ­გე­ნას, პრე­ზენ­ტა­ცი­ას. აგ­რეთ­ვე, მე­ტად უნდა გა­მოავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა, ეცა­დეთ იყოთ ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. აგ­რეთ­ვე, სა­სურ­ვე­ლია, მეტი სიყ­ვა­რუ­ლი და მზრუნ­ვე­ლო­ბა ჩა­დოთ საყ­ვა­რე­ლ ადა­მი­ა­ნთან მი­მარ­თე­ბა­ში. მო­უმ­ზა­დეთ სი­ურპრი­ზი, სა­ჩუ­ქა­რი. ამით თა­ვად მი­ი­ღებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბას და რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­საც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

მო­რი­ე­ლი - გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა მშობ­ლებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან. ეცა­დეთ, მეტი გა­ი­გოთ სა­კუ­თა­რი წი­ნაპ­რე­ბის, "ფეს­ვე­ბის" შე­სა­ხებ. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ მო­მა­ვალ­ში უფრო მყა­რი ფუნ­და­მენ­ტი შექ­მნათ. ეს მთვა­რის თვე აგ­რეთ­ვე გაძ­ლევთ შანსს, რომ მო­აგ­ვა­როთ (ან და­ი­წყოთ მა­ინც) უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან (ბინა, მი­წის ნაკ­ვე­თი) და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხი. სა­სურ­ვე­ლია, ერ­თად შეკ­რი­ბოთ ნა­თე­სა­ო­ბა. მო­უმ­ზა­დოთ მათ სუფ­რა, თუნ­დაც ტკბი­ლე­უ­ლის და ისა­უბ­როთ წი­ნაპ­რებ­ზე, გა­იხ­სე­ნოთ ისი­ნი. თუ ეს ღო­ნის­ძი­ე­ბა არ გი­ხერ­ხდე­ბათ, ტე­ლე­ფო­ნით მა­ინც შე­ეხ­მი­ა­ნეთ მათ, ნა­თე­სა­ვებთნ ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით კოს­მი­ურ ძა­ლას, მხარ­და­ჭე­რას გა­იძ­ლი­ე­რებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი - 25 იან­ვა­რი­დან გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მოს­ვლე­ბი, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი. ერთი სი­ტყვით, დიდ ინ­ფორ­მა­ცი­ულ ოკე­ა­ნე­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით და ამ დროს უნდა იყოთ ყუ­რა­დღე­ბით, რად­გან ყვე­ლა ადა­მი­ანს ვერ ენ­დო­ბით. რო­გორგ წესი, თქვენ ყვე­ლას­თვის გულ­გახ­სნი­ლი და მიმ­დო­ბი ხართ და ეცა­დეთ, ამ პე­რი­ოდ­ში მა­ინც გა­მიჯ­ნოთ ერ­თმან­თის­გან სან­დო ადა­მი­ა­ნე­ბი და მო­ე­რი­დეთ სა­ეჭ­ვო პი­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა და-ძმებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. შე­გიძ­ლი­ათ მცი­რე სი­ურპრი­ზიც კი მო­უ­წყოთ მათ, თუნ­დაც კან­ფე­ტით და­ა­სა­ჩუქ­როთ, რათა თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბა და­ა­ნა­ხოთ და მო­მავ­ლის­თვის გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ კავ­ში­რი. აგ­რეთ­ვე, კარ­გი დროა რა­ი­მეს სწავ­ლის და­სა­წყე­ბად და მან­ქა­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, რად­გან მთვა­რის ამ თვე­ში ბევ­რი გა­და­ად­გი­ლე­ბა გე­ლით.

თხის რქა - თქვე­ნი ძი­რი­თა­დი და­ვა­ლე­ბაა, მო­აგ­ვა­როთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი. რო­გორც წესი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ხართ და კარ­გად იცით თქვე­ნი საქ­მე, მაგ­რამ ეცა­დეთ, თქვე­ნი ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა მე­ტად მი­მარ­თოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. სამ­სა­ხურ­ში და­ა­ნა­ხეთ კო­ლე­გებს, რომ მცოდ­ნე და შე­უც­ვლე­ლი კად­რი ხართ. ეს მთვა­რის თვე კარ­გია სა­ყიდ­ლე­ბის­თვი­საც. თუმ­ცა, მო­ე­რი­დეთ ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე დაახლოებით, 3 დღე ახა­ლი რა­მის შე­ძე­ნას.

მერ­წყუ­ლი - წლის პირ­ვე­ლი ახალმთვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­ში ხდე­ბა, რაც ნიშ­ნავს, რომ თქვენ­თვის ახა­ლი წლის ციკ­ლი იწყე­ბა, ამ მთვა­რის თვე­ში მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სა­კუ­თარ თავს. მი­ხე­დეთ სტილს, იმიჯს, გა­რეგ­ნო­ბას. გა­ნა­ახ­ლეთ გარ­დე­რო­ბი. ახალმთვა­რე­ო­ბი­დან 1 კვი­რის შემ­დეგ შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მე­გობ­რე­ბი და კო­ლე­გე­ბი თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ამ მთვა­რის თვე­ში მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ლი­დე­რო­ბა. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით სი­ახ­ლე­ებს, ენერ­გია საკ­მა­რი­სი გაქვთ, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რა გსურთ და წინ, გა­მარ­ჯვე­ბე­ბის­კენ!

თევ­ზე­ბი - ეს მთვა­რის თვე სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ და­კავ­დეთ იმ საქ­მი­ა­ნო­ბით, რაც სუ­ლი­ერ სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა მო­ნასტერ­ში გან­მარ­ტოვ­დეს, წმინ­და, ენერ­გი­უ­ლად ძლი­ე­რი ად­გი­ლე­ბი და ტაძ­რე­ბი მო­ი­ნა­ხუ­ლოს, ან და­სას­ვე­ნე­ბად გა­ემ­გზავ­როს, სა­დაც სიმ­შვი­დე­საც და სუ­ლი­ერ გა­ნათ­ლე­ბა­საც მი­ი­ღებს. აგ­რეთ­ვე, კარ­გია მცი­რე ხნით გან­მარ­ტო­ე­ბა და სა­კუ­თარ თავ­ში ჩაღ­რმა­ვე­ბა, მე­დი­ტა­ცია. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა, ვი­დეო და ფოტო გა­და­ღე­ბა. გა­მო­ნა­ხეთ დრო მუ­სი­კი­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის­თვის. ზო­გი­ერთს ქველ­მოქ­მე­დე­ბის სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბათ. ეს უკა­ნას­კნე­ლი კი კი­დევ უფრო წა­ად­გე­ბა თქვენს კარ­მას.

და ­ბო­ლოს, გახ­სოვ­დეთ, რო­გორც შეხ­ვდე­ბით ახალმთვა­რე­ო­ბას, ისე გა­ივ­ლის მთე­ლი თვე. ამი­ტომ ეცა­დეთ, იყოთ ხა­ლი­სი­ა­ნი, კე­თი­ლი, მად­ლი­ე­რი, საქ­მე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი.

Facebook Twitter
პარტნიორი მედიასაშუალებების მასალები
ამინდი
ახალციხე 16 °C
img
ახალქალაქი 10 °C
img
ასპინძა 16 °C
img
ადიგენი 23 °C
img
ბორჯომი 15 °C
img
თბილისი 21 °C
img
აბასთუმანი 11 °C
img
ბაკურიანი 10 °C
img
ნინოწმინდა 10 °C
img
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.8812
RUB
RUB
100
4.2875
TRY
TRY
1
0.4381
USD
USD
1
3.3332
AMD
AMD
1000
6.8566
კალენდარი
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.
ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს "საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.
The views, opinions and statements expressed by the author/authors and those providing comments are theirs only and do not necessarily reflect the position of the Foundation or the Center. Therefore, the Open Society Georgia Foundation and Georgian Center for Strategy and Development are not responsible for the content of the information material.